Milli Emlak Genel Müdürlüğünün Faaliyet Alanları

Devlet Hazine taşınmazlarının satışı, kiralanması, trampa edilmesi yollarıyla her sene ciddi bir gelir elde etmekte ve ekonomiye can katmaktadır. Bu gelir etme yollarında en önemli rol Milli Emlak Genel Müdürlüğünündür. 178 Nolu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesinde belirtildiği üzere Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri;

“a)Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmaz malların yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek,

b) (Değişik: 26/5/2004-5177/36 md.) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak,

c) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmaz mallarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak,

d) Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmaz mallar üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

e) Devlete ait konutları yönetmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait konutların yönetimi konusundaki politikaları belirlemek, her yıl yurt içi ve yurtdışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme,bakım ve onarım esaslarını tespit etmek,

f) Hazineye ait taşınmaz malların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek,

g) Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak,

h) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle elkonulması gereken para,mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak,

i) Genel bütçeye dahil dairelerin hizmet dışı kalan taşınır mallarının satışını yapmak (…)(1) , j) (Değişik:13/2/2011-6111/129 md.) Bakanlık hizmet binalarının yapımını programlamak, satın alma işlemlerini yürütmek ve bunların onarımlarını yapmak,

k) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmaz mallar üzerindeki yönetim esaslarını tesbit etmek,

l) Kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları kanun,tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,

m) Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmek,

n) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek,

o) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak,

p) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri Maliye Uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek.

r) (Ek: 7/7/2011-KHK-646/1 md.; Değişik: 8/8/2011 – KHK – 648/40 md.) Bakanlar Kurulunca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazları geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak. (Ek ikinci fıkra: 7/7/2011-KHK-646/1 md.; Değişik: 8/8/2011 – KHK – 648/40 md.) Birinci fıkranın (r) bendi kapsamındaki tüm taşınmazlara ilişkin her tür ve ölçekteki etüt, harita, plan, imar planları, imar plan tadilatları ve imar uygulamaları Bakanlığın talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılır ve onaylanarak yürürlüğe konulur.”

Şeklinde belirtilmiştir.

 

Genel Müdürlük 178 Nolu Khk ile kendisine verilen bu görevleri merkezde Maliye Uzmanları, taşrada; illerde Defterdarlık, İlçelerde Malmüdürlükleri veya varsa Milli Emlak Müdürlükleri aracılığıyla yürütür.

Genel Müdürlük bu görevlerini bünyesinde bulunan 20 daire ve 8 şube ile gerçekleştirir.

Yapılan iş ve işlemlerin denetimi ve Genel Müdürlüğün görev vermesi halinde incelenmesi Denetim İnceleme ve Analiz Dairesi’nde (Eski adıyla Milli Emlak Kontrolörleri Kurulu) Denetim ve İnceleme yetkisine haiz Maliye Uzmanlarınca yapılır.

Daha ayrıntılı bilgi için Milli Emlak Genel Müdürlüğü Birim Yönergesine bakabilirsiniz.

 

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: