Mevzuatta Ecrimisil ve Ecrimisil İşlemleri

Ön bilgi: Yazının daha basit ve temel anlaşılır bir dille yazılmış hali için; Ecrimisil Üzerine yazısını okuyabilirsiniz.

 

 

Yazımızda hem ecrimisil ile alakalı mevzuatı hem de uygulamada ecrimisil işlemlerine değineceğiz. Ecrimisil Anayasa ya da kanunlarımızda net bir şekilde tanımlanmamıştır. Sadece 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nunda ecrimisil işlemleri ile ilgili kurallar getirilmişse de yine de ecrimisilin bir tanımı yapılmamıştır. Kanunun 75. maddesi;

“Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz”

Şeklindedir.

Gördüğünüz üzere Kanunda sadece böyle bir tanım bulunmaktadır. Ecrimisilîn tanımıyla ilgili Kanunda net bir tanım olmasa da Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde;

“Ecrimisil: Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın (Mülga ibare:RG-10/4/2011-27901)(…) İdarece talep edilen tazminatı…”  ifade ettiği şeklinde bir tanım vardır.

Ecrimisil öz olarak; Devlete ait taşınmazların Devletin izni olmadan kullanılması sonucu Devletin işgalciden talep ettiği tazminattır. Devletin ecrimisil isteyebilmesi için bir zarara uğraması gerekmez. Ecrimisil talep etmek için taşınmazın o an boş olması önemli değildir; önemli olan, taşınmaz üzerinde devam eden bir “hakimiyet” olmasıdır.

 

Ecrisimili konu edinen mevzuatlar;

 1. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
 3. 5393 sayılı Belediye Kanunu
 4. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
 5. Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

Bunların dışında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumunun kendi taşınmazlarına ait yönetmelik içerisinde de ecrimisile yer verilmiştir. Ancak biz Milli Emlak işlemleri açısından ecrimisil işlemlerini incelediğimiz için bu yönetmeliklerin ayrıntılarına girmeyeceğiz.

1-5018 Sayılı Kamu Mallarının Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kanunun Taşınır ve taşınmaz işlemleri başlıklı 44. maddesi derki;

           ” Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince, taşınır ve taşınmaz edinilmesi, yönetilmesi, trampası, elden çıkarılması, ecrimisilin tahsil ve takibinde izlenecek yöntem, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimi ve korunması, işgalli malların tahliyesi gibi hususlar ilgili kanunlarında düzenlenir. (Değişik ikinci cümle: 22/12/2005-5436/10 md.) Bu malların kaydı ile taşınırların muhafazası,  kullanımı, mal yönetim hesabının verilmesi ve mal yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesine ilişkin usûl ve esaslar, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.”

Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri kısmını açarsak ecrimisilin hangi kurumların malları üzerinden alınacağı aşikar olacaktır.

5018 sayılı Kanunun 3. maddesi bu konuya açıklık getirmiştir.

“Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî  idareleri…”

1 sayılı cetveli içeren Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini birbirine karıştırmamak icap eder.

2-2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu

Devlet İhale Kanunu, ecrimisilin uygulanması hususlarını en geniş şekliyle açıklayan “kanundur.”

 

Ecrimisil ve Tahliye başlıklı Madde 75 derki;

Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz(1) malların, gerçek ve tüzelkişilerce işgali üzerine, fuzuli şagilden, bu Kanunun 9 uncu maddesindeki yerlerden sorulmak suretiyle, idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek ecrimisil istenir. Ecrimisil talep edilebilmesi için, Hazinenin işgalden dolayı bir zarara uğramış olması gerekmez ve fuzuli şagilin kusuru aranmaz. (1)(2) (Ek cümle: 23/7/2010-6009/24 md.) Ecrimisile itiraz edilmemesi halinde yüzde yirmi, peşin ödenmesi halinde ise ayrıca yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil fuzuli şagil tarafından rızaen ödenmez ise, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. ––––––––––––––––––– (1) 20/2/2008 tarihli ve 5737 sayılı Kanunun 79 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan “Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz” ibaresinden sonra gelmek üzere “malları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmaz” ibaresi eklenmiştir. (2) 23/7/2010 tarihli ve 6009 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu fıkrada yed alan “13 üncü maddesinde gösterilen komisyonca takdir ve tespit edilecek” ibaresi “idareden taşınmaz ve değerleme konusunda işin ehli veya uzmanı üç kişiden oluşan komisyonca tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere tespit ve takdir edilecek” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. 5986-1 Kira sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren, işgalin devam etmesi halinde, sözleşmede hüküm varsa ona göre hareket edilir. Aksi halde ecrimisil alınır. İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. (Ek fıkra: 23/7/2010-6009/24 md.)Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Maliye Bakanlığı bu oranı iki katına kadar artırmaya yetkilidir.”

 

Kanunun bu maddesi neleri belirtmiş biraz irdeleyelim;

 • Ecrimisilin tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı taşınmazlar ile tapu kaydı olmamakla birlikte Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil edilen vakıflara ait taşınmaz mallar üzerindeki işgaller/kullanımlar karşılığı alınacağını,
 • Ecrimisil bedelinin kullanıcı olan gerçek veya tüzel kişilerden tahsil edilebileceği,
 • Kullanıcının kusuru ya da Hazinenin herhangi bir zarara uğraması şartlarının aranmadığını,
 • Bedel tespitinde uzman 3 kişilik bir komisyon tarafından ecrimisil bedelinin tespit edildiğini,
 • Ecrimisil bedelinin geriye dönük olarak en fazla 5 yıllık hesaplanabileceğini,
 • Ecrimisil bedeline itiraz edilmezse %20, peşin ödeme söz konusu olursa ayrıca %15 daha indirim yapılabileceği. İşgalci ödeme güçlüğü çekiyorsa %25’i peşin tahsil edilmesi koşuluyla 2 senelik bir zaman diliminde eşit taksitlerle ödeme yapılabileceği,
 • Köy sınırları içerisinde yer alan taşınmazlardan elde edilen ecrimisil bedellerinden köy hesabına %5 oranında gelir kaydedileceği belirtilmiştir.

Öz olarak bakacak olursak; Hazine taşınmazlarını işgal edenler, kusurlu olup olmadığına, haklı olup olmadığına bakılmaksızın, geriye dönük 5 yıllık bir süre ile sınırlı olmak kaydıyla, ecrimisil ödemek zorundadırlar. 

Ecrimisilin ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının İadesi Hakkında Kanuna göre tahsil edilecek olması ecrimisil alacağının bir kamu alacağı olduğunu göstermektedir. Fakat bu alacağın nitelik olarak kamu ilişkisinden değil de bir haksız eylemden dolayı ortaya çıktığı için işgal tazminatı olduğunun da unutulmaması gerekir.

3-5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu

5393 sayılı Kanunun 15. maddesinde 5302 sayılı Kanunun 7. maddesinde; ilgili kurumların (Belediye ve İl Özel İdareleri) mallarına karşı suç işleyenlerin Devlet malına karşı suç işlediğinin ve 2886 sayılı Kanunun 75. maddesinin bu kurumların taşınmazları hakkında da uygulanacağını belirtiyor.

4-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4. maddesinde ecrimisil tanımını yukarıda vermiştik.

Aynı maddede geçen fuzuli şagil ve Hazine taşınmazı şu şekilde tanımlanmıştır;

“e) Fuzuli şagil (İşgalci): Kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, Hazine taşınmazının zilyetliğini, yetkili İdarenin izni dışında eline geçiren, elinde tutan veya her ne şekilde olursa olsun bu malı kullanan veya tasarrufunda bulunduran gerçek veya tüzel kişileri,

f) Hazine: Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri açısından Devlet tüzel kişiliğinin adını,

g) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz: Tapuda Hazine adına tescilli taşınmazları,

ğ) Hazine taşınmazı: Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri”

Hazine taşınmazı üzerinde İdarenin izni dışında fiili bir hakimiyet kuran kişi fuzuli şagil olarak adlandırılır diyebiliriz. Fiili hakimiyet için bir yapı ya da toprağı işleme gibi eylemlere gerek yoktur, araziyi sahiplenmesi yeterlidir.

Yönetmeliğin 85 ila 89. maddeleri ecrimisin işlemlerine ayrılmıştır. İlgili maddeler;

“Ecrimisilin tespit ve takdir edilmesi

Madde 85 – (1) (Değişik:RG-10/4/2011-27901) Hazine taşınmazlarının kişilerce işgale uğradığının tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içinde “Taşınmaz Tespit Tutanağı”na (Ek-8) dayanılarak, tespit tarihinden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere bedel tespit komisyonunca ecrimisil tespit ve takdir edilir.

(2) (Değişik:RG-10/4/2011-27901) Ecrimisilin tespit ve takdirinde; İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın, taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir, aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş kira bedelleri veya ecrimisiller, varsa bunlara ilişkin kesinleşmiş yargı kararları, ilgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası, borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle edinilecek bilgiler ile taşınmazın değerini etkileyecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur. İşgalin şekli, Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.

(3) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlarda sözleşmenin bitiminden sonra kullanımın devam etmesi hâlinde, varsa sözleşme veya resmî senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

(4) Hazinenin paydaşı olduğu taşınmazların işgali hâlinde, Hazine payına tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil takip ve tahsilatı yapılır.

(5) Bakanlık, uygulamada birliği sağlamak amacıyla, ecrimisilin tespit ve takdirine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Ecrimisil ihbarnamesinin tebliği ve itiraz

MADDE 86 – (1) (Değişik cümle:RG-11/9/2014-29116)  Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren onbeş gün içinde ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek fuzuli şagile, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre öncelikle elden veya iadeli taahhütlü mektupla, bu şekilde tebliğ edilemeyenler diğer usullere göre tebliğ edilir. (Ek cümle:RG-10/4/2011-27901)Ecrimisil işleminde İdarece maddi, kişide, işgal edilen alanda veya yüzölçümde ya da benzer şekilde hata olduğunun belirlenmesi halinde, bu hata İdarece hangi aşamada olursa olsun resen düzeltilir ve yeniden ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek ilgililerine tebliğ edilir.

(2) Ecrimisil işlemine karşı, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde ilgili İdareye dilekçeyle müracaat edilerek düzeltme talebinde bulunulabilir. (Ek cümle:RG-10/4/2011-27901) Bu süre içerisinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunulmak suretiyle itiraz edilmemesi veya itiraz edilmesine rağmen aynı süre içerisinde bu itirazdan kayıtsız ve şartsız olarak vazgeçilmesi ya da yine bu süre içerisinde dava açılmış ise aynı süre içerisinde davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

(3) Düzeltme talepleri, talep tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde bu amaçla oluşturulacak komisyonlarca karara bağlanır ve sonucu karar tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde düzenlenecek Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi (Ek-10) ile ilgilisine tebliğ edilir. (Ek cümle:RG-10/4/2011-27901) Ecrimisil ihbarnamesine yapılan itiraz veya açılan dava ile ecrimisil düzeltme ihbarnamesine açılan dava İdarece yapılan ve resen düzeltilmesi gereken hatalara ilişkin ve bu hata İdarece düzeltilir ise; bu durumda da açılan davadan kayıtsız ve şartsız olarak feragat edilmesi halinde yüzde yirmi indirim uygulanır.

(4) Düzeltme taleplerini inceleyip karara bağlayacak komisyonların kuruluşu, çalışma esasları ve yetki sınırlarına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Ecrimisilin kesinleşmesi, vade tarihi ve tahsili

MADDE 87 (3) (1) Ecrimisil; Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116)  altmış gün içinde muhasebe birimlerine ödenir. (Ek cümle:RG-10/4/2011-27901) Bu süre içerisinde ecrimisilin peşin ödenmesi halinde yüzde onbeş indirim uygulanır. Ecrimisil borçlusunun ödeme güçlüğü nedeniyle yazılı olarak talep etmesi hâlinde ecrimisil, en az yüzde yirmibeşi peşin kalan kısmı ise İdarenin uygun göreceği taksit zamanlarında ve (Değişik ibare:RG-24/4/2010-27561) en fazla üç yıl içinde taksitler hâlinde ödenebilir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

(2) (Ek:RG-10/4/2011-27901) Köy sınırları içerisinde yer alan Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların işgalcilerinden tahsil edilen ecrimisil gelirlerinin yüzde beşi, 442 sayılı Köy Kanununda belirlenen görevlerde kullanılmak kaydıyla, tahsilatı izleyen ay içinde bu gelirlerin elde edildiği köy tüzel kişiliği hesabına aktarılmak üzere muhasebe birimince emanet nitelikli hesaplara kaydedilir. Bakanlık tarafından bu oran iki katına kadar arttırılabilir.

(3) (Değişik cümle:RG-10/4/2011-27901) Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9), düzeltme talebinde bulunulmuş ise Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesinin (Ek-10) ilgilisine tebliğ tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116) altmış gün içinde muhasebe birimlerine rızaen ödenmeyen ecrimisil; düzeltme talebinde bulunulmamış ise yüzde yirmi indirim yapılmak suretiyle milli emlak birimlerince, dava açma süreleri geçtikten sonra 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir. Vergi daireleri veya gelir servisleri, kendilerine intikal ettirilen ecrimisil alacaklarını anılan Kanunun kapsamına giren amme alacakları gibi takip ve tahsil ederek sonuçlarını millî emlak birimlerine bildirirler.

(4) Ecrimisil taksitlerinden birinin vadesinde ödenmemesi durumunda, kalan ecrimisil alacağının tamamı muaccel hâle gelir ve Ecrimisil İhbarnamesinin (Ek-9) muhatabına tebliğ tarihini takip eden (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116)  altmışıncı gününbitiminden itibaren gecikme zammı uygulanmak suretiyle tahsil edilmek üzere (Değişik ibare:RG-11/9/2014-29116) üçüncü fıkra gereğince vergi dairelerine veya gelir servislerine intikal ettirilir.

(5) Fuzuli şagiller tarafından dava açılmış olması, ecrimisilin takip ve tahsil edilmesi işlemini durdurmaz.

İşgalin devamı

MADDE 88 – (1) Fuzuli şagilin işgal veya tasarruf ettiği taşınmazdan tahliyesinin herhangi bir nedenle sağlanamamış olması, aynı taşınmazdan ikinci ve müteakip defa ecrimisil istenmesine engel teşkil etmez. Ecrimisilin tahsil edilmesi, taşınmazdaki kullanımın devamı hakkını vermez.

Tahliye

MADDE 89 – (1) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu hâlde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat sezonu, iş ve hizmetlerin mevsimlik faaliyet dönemi de dikkate alınarak defterdarlık veya malmüdürlüğünün talebi üzerine, bulunduğu yer mülki amirince en geç onbeş gün içinde sağlanarak, taşınmaz İdarece görevlendirilecek memurlara boş olarak teslim edilir.

(2) Üzerinde sabit tesis bulunan taşınmazların tahliyesinden ve teslim alınmasından sonra, eski kiracısı veya fuzuli şagiline bu tesisler kendilerine ait ise yıktırılıp enkazının en geç otuz gün içinde götürülmesi, aksi hâlde masrafları kendisinden tahsil edilmek üzere yıkım ve enkaz götürme işinin İdarece yapılacağı tebliğ olunur. Verilen bu süre sonunda tesis yıktırılıp enkaz götürülmediği takdirde masrafları bilahare eski kiracı veya fuzuli şagilden alınmak üzere bu işlem İdarece yapılır.

(3) Men’i müdahale ve kal ile ilgili yargı kararlarının icra dairelerince, vali veya kaymakam tarafından verilen tecavüzün önlenmesi ile ilgili kararların infaz memurlarınca uygulanması sırasında gerekli olan araç, gereç ve personel kamu idarelerinden sağlanır. Bunun mümkün olmaması durumunda yıkım işlemi, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilir.”

Hazine taşınmazlarından kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan ve kullanma izni verilen taşınmazlarla ile ilgili yılda en az bir defa mahallinde tespit yapılarak Taşınmaz Tespit Tutanağı düzenlenir. Bu tespitte taşınmazın fiili durumu belirlenir. Hazine taşınmazlarında işgal söz konusu ise bu durum Taşınmaz Tespit Tutanağı’nda belirtilir. Tespit tarihinden itibaren 15 gün içinde bu tutanağa dayanarak bedel tespit komisyonu geriye dönük en fazla 5 yıllık bir ecrimisil tespit ve takdir eder.

Ecrisimil bedeli belirlenirken;

 • İdarenin zarara uğrayıp uğramadığı ve işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaz.
 • Taşınmazın işgalci tarafından kullanım şekli, fiili ve hukuki durumu ile işgalden dolayı varsa elde ettiği gelir
 • Aynı yer ve mahalde bulunan emsal nitelikteki taşınmazların kira bedelleri veya ecrimisilleri, bu taşınmazlarla ilgili varsa kesinleşen yargı kararları
 • İlgisine göre belediye, ticaret odası, sanayi odası, ziraat odası borsa gibi kuruluşlardan veya bilirkişilerden soruşturularak edinilecek bilgiler ile

taşınmazın değerini etkileyebilecek tüm unsurlar göz önünde bulundurulur.

Hazine taşınmazının konumu ve taşınmazdan elde edilen gelir gibi unsurlar itibariyle asgari ecrimisil tutarlarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Kira, irtifak hakkı veya kullanma izni gibi hususlarda sözleşmeyle 3. bir kişiye kullanımı bırakılan taşınmazlarda sözleşme sonunda kullanım devam ederse varsa sözleşme veya resmi senetteki hükme göre işlem yapılır. Aksi takdirde işgalciler hakkında ecrimisil tespit, takdir ve tahsilatı yapılır.

İşgal edilen taşınmazda Hazine paydaş ise paya tekabül eden miktar esas alınarak ecrimisil bedeli takip ve tahsilatı yapılır.

Takdir edilen ecrimisiller, takdir tarihinden itibaren 15 gün içerisinde fuzuli şagile elden veya iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edilir. Ecrimisil işleminde maddi hata, kişide hata, işgal edilen alan veya yüzölçümünde hata olması durumunda hangi aşamada olunursa olunsun bu hata İdarece resen düzeltilir ve ecrimisil ihbarnamesi tekrar düzenlenerek ilgilisine tebliğ edilir.

Fuzuli şagil tebliğ tarihinden itibaren 30 güç içinde ecrimisil işlemine karşı düzeltme talebinde bulunabilir. Bu 30 günlük süre içinde fuzuli şagil herhangi bir itirazda bulunmazsa, bulunur da itirazından vazgeçerse ya da ecrimisil işlemiyle alakalı açılmış herhangi bir davadan vazgeçilirse ecrimisil bedeli üzerinden %20 indirim uygulanır.

Düzeltme talepleri 30 gün içinde kurulacak komisyonca karara bağlanır ve sonuç 15 gün içinde Ecrimisil Düzeltme İhbarnamesi ile ilgilisine tebliğ edilir. İdarenin düzeltmesi gereken kısımlar düzeltikten sonra aynı yukarıdaki gibi herhangi bir itiraz ya da dava söz konusu olmazsa yine ecrimisil bedeli üzerinden %20 indirim uygulanır.

Ecrimisil İhbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde ecrimisil bedeli ilgilisi tarafından muhasebe birimlerine ödenmek zorundadır.  30 gün içinde peşin olarak yapılan ödemelerde %15 indirim uygulanır. Ödeme güçlüğünün yazılı olarak belirtilmesi halinde ise en az %25’i peşin ödenmek kaydıyla idarenin uygun göreceği taksit zamanlarında en fazla 3 yıl içinde ödeme yapılır.

Eğer 30 günlük süre içinde ecrimisil bedeli ödenmezse düzeltme talebi bulunan ilgililerden ecrimisil bedelinin tamamı, düzeltme talebi bulunmayanlardan ise ecrimisil bedelinin %20 indirim uygulanmak suretiyle belirlenecek ecrimisil alacak tutarı 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere vergi dairelerine veya gelir servislerine bildirilir.

Fuzuli şagilin dava açması ecrimisil takip ve tahsil işlemini durdurmaz.

Ecrimisilin tahsil edilmesi taşınmazdaki kullanımın devam etmesi hakkını vermediği gibi taşınmazdan tahliyenin sağlanamaması durumunda tekrar ecrimisil talep edilmesine engel değildir. Yani ecrimisil tek seferlik alınan bir bedel değildir.

Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan, kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, bir sözleşmeye dayanmadan fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliyesi; hasat dönemi ve işlerin mevsimlik faaliyetlerini gözeterek defterdarlık veya mal müdürlüğünün talebi üzerine bulunduğu yer mülki idare amirince en geç on beş gün içinde sağlanarak İdarenin görevlendirdiği memura boş olarak teslim edilir.

Üzerinde sabit yapı bulunan taşınmazlarda eğer sabit yapı eski kiracı veya fuzuli şagile aitse sahibinden bu sabit yapının en geç 30 gün içinde yıktırılması ve enkazının götürülmesi, aksi halde yıkım ve enkaz kaldırma işleminin masraflar yapı sahibinden tahsil edilmek üzere İdarece gerçekleştirileceği tebliğ edilir.

Ecrimisil Milli Emlak işlemleri arasında sıkça uygulanan bir işlem olmasına rağmen irtifak hakkı verme, kiralama, satış gibi kamu mallarının yönetimde kullanılan bir yöntem değildir. Ecrimisil geçmişe dönük bir işlem olduğundan  kira gibi sözleşme yapılmaz, sadece geriye dönük kamu zararının tazmini için tespit yapılıp ihbarname düzenlenir. Ecrimisil işlemleriyle ilgili anlaşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.

Ülkemizde ecrimisil, taşınmazın sahipliğini belirten bir unsurmuş gibi algılanmaktadır. Oysaki öyle değildir. Ecrimisil ödemiş olmak bir taşınmaz üzerinde herhangi birisine mülkiyet hakkı tanımaz. Uygulamada birçok kişi ecrimisil ödediği taşınmazı 3. kişilere satmaktadır. Alan insanlar da Defterdarlıklara giderek taşınmazı satın aldığını, bundan sonra ecrimisili kendisinin ödeyeceğini belirterek taşınmazın sahibi olduğunu düşünmektedir. Bu çok hatalı ve hukuksuz bir durumdur. Ecrimisil ödemiş olmak taşınmazın sahibi olunduğu manasına gelmemektedir. Bu şekilde satın alınan bir taşınmaz ileride alıcı açısından büyük problemler doğuracaktır.

Ecrimisil işlemleri güncel mevzuata dayanılarak derinlemesine girilmeden açıklanmıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün iş yükünün önemli bir kısmını oluşturan ecrimisil işlemlerinin ayrıntılı şekilde incelenebilmesi için konu hakkında uzman çok sayıda kişinin bir araya gelerek bir çalışma yapması gerektiği aşikardır. Bu yazı ara ara güncellenecek, çeşitli eklemeler yapılacaktır.

“Mevzuatta Ecrimisil ve Ecrimisil İşlemleri” üzerine 17 yorum

  • Bunun bir çok sebebi olabilir, (Milli Emlak personelinin iş yoğunluğu, tebligatta yaşanabilecek problemler gibi) bu sebeple en sağlıklı cevabı taşınmazın bulunduğu yerdeki Milli Emlak Müdürlüğü / Mal Müdürlüğü’ne danışarak bulabilirsiniz.

   Cevapla
 1. Ben sağlık ocağında aile hekimi olarak çalışmaktayım. Burası köy tüzel kişiliğine ait ancak bina il özel idaresi tarafından yapılmış. Aslında bizler işgalci değiliz ve devletle protokol yaparak burda çalışıyoruz. Buna rağmen ecrimisil adı altında bizler yıllık bedel ödüyoruz. Hukuken bizim bu bedeli ödemememiz gerekiyor gibi anladım. Eğer cevap verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  Cevapla
 2. Sinan bey,hastane kantin ihalesi yer tesliminden dört ay sonra hastanenin acil kısmında müstecire iki metre kare gece çalıştırmak üzere idarece yer gösterildi ancak biz görevden ayrılalı dört yıl oldu şikayet üzerine ecrimisil yapılmış ve bu ecrimisil bedelini idarecilerden tahsil edilecek diye söylüyor yeni yöneticiler .kantinin ikinci ihalesini aynı şahıs almış .ecrimisili bizim mi ödememiz gerekiyor,müstecirin mi.iyiy akşamlar

  Cevapla
 3. Sinan bey iyi günler ;

  Bizler sarıyer’de oturmaktayız Vakıflar Genel müdürlüğünden her sene ecrimisil gelmektedir.Geçen sene 365tl olan ecrimisil bedeli bu sene 395tl olmuştur.Yaklaşık olarak 6-7 senedir bizler bu paraları ödemekteyiz bizim sıkıntımız bu ecrimisilin ne zamana kadar ödeneceği belli olmadığından dolayı (kiracı olarak oturduğumuzdan dolayı) babam yaklaşık olarak 40 senedir burda bulunmaktadır.Evlerin tapularını alabilmemiz için ne yapılması gerekli bu konuda yardımcı olmanızı rica ederim daha önce tapu tahsis belgemiz vardı ancak devlet bunlarıda iptal etti yeni çıkan yasalarda bu konuda bir çalışma var mı? veya bu konuda ne yapmamız gerekli iyi çalışmalar

  Cevapla
  • Ünal bey anladığım kadarıyla vakıf adına kayıtlı bir taşınmazı kiralamışsınız.

   Bu bilgilere dayanarak bir şey söylemek pek mümkün değil ancak yine de mail adresinize bir cevap gönderdim.

   Cevapla
 4. 50 esnaf olarak bizler belediyenin yerlerinde 25 senedir işgalci olarak kira ödüyoruz. Biz esnafları belediye hiçe sayıp bir ihbar name göndermeden başka bir yer göstermeden yerlerimiz bir kişiye satmıştır. Burda elli esnafını mağdur etmiştir. Bizlere öncelik sunup haber vereydiler kirasını ödediğimiz yerleri alırdık.bizlere sizlerin hiçbir hakkınız Yok diyorlar davadahi acamazsiniz diyorlar bu durum da neyapmaliyiz gerçekten hiç hakkımız yok mu bir kişi için 50 esnafı yok edebilirler mi bu doğrusudur neyapmaliyiz lütfen cevap

  Cevapla
 5. Sinan Bey merhaba,

  İlk önce aydınlatıcı bilgileriniz için teşekkürler,
  Biz Vakıflar Genel Müdürlüğüne işgalci olarak ecrimisil ödemekteyiz. 550 TL. olan aylık kiramız Bu sene 720 TL.’ye yükselmiş buna bir itiraz hakkımız var mı varsa nasıl yapabiliriz.
  saygılarımla

  Cevapla
  • Merhaba,

   Tabi ki itiraz hakkınız var. Ancak geçerli ve kabul görecek bir itiraz sebebiniz olmalı. Ecrimisilin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde ecrimisili gönderen idareye dilekçe ile itiraz edebilirsiniz.

   Cevapla
 6. Merhaba Sinan Bey ,

  Babam yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapıyor , tapulu ve tapusuz işlediği tarlaları mevcut , tapusuz tarlalarına mal müdürlüklerine başvurarak tapulu satınalmak istiyoruz , bununla ilgili yapmamız gerekenler nedir ? Babam son 4 yıldır ciddi hasta ve geçmişte ödedikleri ecrimisil kayıtlarını bulamıyoruz , hatırlayamıyor . Devlete ödeme yapıldığına dair evrakları bulabileceğimiz ya da bunu ispat edeceğimiz kurumlar var mıdır ? Hazine arazilerini alırken ecrimisil ödenek evraklarının önemi nedir ? Hiç ama hiç bilgiye sahip değilim güvenilir bilgiye ihtiyacımız var insanların bizi yanlış yönlendirmesini istemiyoruz .

  Cevapla
 7. Merhaba Sinan Bey

  Kamuya ait bir binada kira sözleşmesi karşılığı 3 yıldır ticari alan işletiyorum.Sözleşmem sona erdi.İlgili idarece yeni bir ihale ihmalden veya idarecilerin değişikliği nedeniyle 15 aydır yapılmadı.Bu süre zarfında bu alanı boşaltmam ve kira yatırmam talebinde bulunulmadı…Bende herhangi bir kira ödemesi yapmadan faaliyetlerime devam ettim.Son günlerde ise idarece ecrimisil uygulanacağını duyuyorum.Sıfırdan kira tesbiti yapılacakmış.Oysa önceden yapılmış bir kira tespiti var.Benim eski kiramın üstüne bir önceki yılın aynı ayına göre olan artışa göre ÜFE ekleyerek kira ödemeye devam etmem uygun olmaz mı.?İdare yeni ihale yapıncaya kadar bu yöntemi kullanamaz mı?Ecrimisil şart mıdır?Yeni ihalede yapılacağı söyleniyor.İhale sonuçlanıncaya kadar burayı kullanmam sakıncalı mıdır .Tahliye etmem istenebilir mi?. Ecrimisil bir seferde 15 aylık bedel olarak mı yoksa bir yıl için ayrı 5 ay için ayrı mı belirlenecektir.Burayı ihale yapılıncaya kadar tahliye etmemekte ısrarcı olmam veya ihale sonuçlanana kadar süre isteme ,imkanım var mı? Çünkü bende bu ihaleye katılacağım ve tekrar ihale bende kalabilir.İdare bana bu süreyi tanıyamaz mı?
  Çok soru sordum kusura bakmayın.Cevap alabilirsem çok memnun olurum.İş hayatınızda başarılar ve kolaylıklar dilerim.

  Cevapla
 8. Milli emlak a başvuruda bulunuldu dilekçeyle kira ödemek istiyorum diye dilekçe alındı ne ihale açıldı ne kiraya verildi ecrimisin geldi bir hafta geçmeden yani daha ödeme yapmadan süre varken 15 gün içinde boşaltın yazisi geldi ne yapmalıyım.

  Cevapla

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: