4706 sayılı Kanunun 5. Maddesinde Yapılması Planlanan Değişiklik

Belediye mücavir alanları içerisinde olup 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılaşma olan Hazine taşınmazlarının yapıların sahibine satılmak üzere ilgili belediyelere devri 4706 sayılı Hazine Taşınmazlarının Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. maddesi ile hükme bağlanmıştı. T.B.M.M.’de görüşülmeye başlanan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile bu madde kapsamında kalan taşınmazlar için öngörülen sürenin uzatılması öngörülmüştür.

İlgili madde; “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 31.12.2000 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir.” şeklindedir.

Meclise getirilen Kanun tasarısı ile yukarıda belirtilen Kanun maddesinde geçen 31.12.2000 tarihinin 19.7.2003 olarak değiştirilmesi suretiyle, 31.12.2000 tarihi ile 19.7.2003 tarihi arasında üzerinde yapı inşa edilen Hazine taşınmazları için yapı sahiplerine doğrudan satış imkanı tanınması amaçlanmaktadır. İlgili Kanun maddesinin yakın zamanda meclisten geçeceği beklenmektedir.

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: