31.12.1981 Tarihinden Sonra Yargı Mercilerince Orman Olduğuna Karar Verilen 2/B Taşınmazları

Tarafımca yapılan çalışmalar esnasında, 31.12.1981 tarihinden sonra görülen kadastro davası neticesinde, orman vasfıyla Hazine adına tescil edilen bazı Hazine taşınmazlarının, daha sonrasında yapılan 2/B kullanım kadastrosu çalışmaları esnasında, kadastro ekibince 2/B vasfıyla orman sınırlarına dışına çıkarılan 2/B taşınmazlarının bulunabildiği, bu taşınmazların ise kadastro tutanakları dikkate alınarak Milli Emlak Müdürlüklerince hak sahiplerine satışının yapıldığı tespit edilmiştir. 2/B kullanım kadastroları çalışmaları esnasında, kadastro ekibinin bu tür mahkeme kararları vs.yi kaçırabildiği, dikkate almadan karar verebildiği görülmüştür. Bunun sonucunda 2/B olmayan taşınmazlar 2/B gibi satışa konu edilebilmektedir. Bu sebeple konuya ilişkin açıklama yapılması gerektiği düşünülmektedir.

6831 sayılı Orman Kanunun 2/B maddesinde; “31/12/1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş yerlerden; tarla, bağ, bahçe, meyvelik, zeytinlik, fındıklık, fıstıklık (antep fıstığı, çam fıstığı) gibi çeşitli tarım alanları veya otlak, kışlak, yaylak gibi hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler ile şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerleşim alanları,

Orman sınırları dışına çıkartılır.

Orman sınırları dışına çıkartılan bu yerler Devlete ait ise Hazine adına, hükmi şahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler adına, hususi orman ise sahipleri adına orman sınırları dışına çıkartılır. Uygulama kesinleştikten sonra tapuda kesin tashih ve tescil işlemi yapılır. Bu yerler dışında orman sınırlarında hiçbir suretle daraltma yapılamaz .” hükmü bulunmaktadır.

6292 Sayılı Kanunun 2/B maddesinde; “2/B alanları: 6831 sayılı Kanunun 20/6/1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi ile 23/9/1983 tarihli ve 2896 sayılı, 5/6/1986 tarihli ve 3302 sayılı kanunlarla değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine veya kesinleşmiş mahkeme kararlarına göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerleri,” denilmiştir.

Görüleceği üzere bir taşınmazın 6292 sayılı Kanuna göre satılabilmesi için 31.12.1981 tarihinden önce orman vasfının yitirilmiş olması gerekmektedir. Örnek olayımızda, taşınmaz 2/B kullanım kadastrosunun yapıldığı tarih itibariyle her ne kadar fiilen orman niteliğini kaybetmiş olsa da, 31.12.1981 tarihinden sonra görülen mahkeme neticesinde taşınmazın orman olduğuna karar verilmesi nedeniyle, 2/B vasfında olmadığı, bu tür taşınmazların 2/B olarak satışının yapılamayacağı değerlendirilmiştir. Hatta söz konusu taşınmazın tekrar orman vasfıyla Hazine adına tescili için gerekli işlemlerin başlatılması gerekmektedir.

Uygulamada 2/B satışlarında, sadece kadastro tutanağında adı geçenlerin hak sahibi olup olmadığına bakılmaktadır. Oysa 2/B satışlarının dikkatle yapılarak, dosyalarının ayrıntılı tetkik edilmesi, bu tür davaların satış esnasında iyi irdelenmesi gerekmektedir.

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: