2016-2018 Dönemi Orta Vadeli Program Hakkında Kısa Notlar

Orta Vadeli Program Merkezi Yönetim Bütçesine hazırlık sürecini başlatan, Devlet bütçesi hazırlanırken dikkate alınacak temel makroekonomik büyüklükleri belirleyen, bir nevi bütçe hazırlığına ışık tutan bir belgedir. Bakanlar Kurulunun kabul etmesi üzerine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Devletin ekonomi politikası hakkında ipuçları verir.

Bu sene hazırlanarak 11.10.2010 tarih ve 29499 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2015/8114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Orta Vadeli Planda;

 •  Küresel Ekonomide  ABD ve bazı AB ülkelerinin başı çektiği nispi bir canlanma söz konusu olduğu,
 • Amerika Merkez Bankasının 2015 yılının son çeyreğinden itibaren başlamak üzere sınırlı da olsa faiz artışına gideceğinin beklendiği,
 • Çin ekonomisindeki yavaşlama ve diğer problemlerin dünya ekonomisine yayılma riski olduğu,
 • AB ekonomisinde büyümenin beklenenin altında kaldığı,
 • Yukarıda ki maddelerde sayılan gerekçeler nedeniyle önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelere fon akımlarının yavaşlayacağı yönünde beklentilerin güçlendiği,
 • Türkiye’de iç siyasi gelişmeler ve yakın coğrafyada artan jeopolitik ve ekonomik risklerin belirsizliği arttırdığı ve bunun ekonomide yavaşlığa neden olduğu

Dünya Ekonomisi başlığı altında;

 • Küresel ekonominin ılımlı olmakta birlikte zayıf ve kırılgan görünümünün devam ettiği,
 • Dünya ekonomisinde önemli bir büyüme beklenmemekle birlikte 2016 yılında %3,6 oranında bir büyüme beklendiği,
 • Gelişmiş ekonomilerin ılımlı bir şekilde büyümeye devam etmekle birlikte Avro bölgesindeki Yunanistan merkezli belirsizlikler büyümeyi sınırlamakta olup 2016 yılı büyümesi tahmini olarak %2,2 olarak belirlendiği,
 • ABD  ekonomisinde son iki yıldır devam eden toparlanma eğilimi neticesinde Fed’in faiz arttırımına gideceği beklentisi olduğu, Çin’in 2015 Ağustos ayında parasını üst üste 2 kere devalüe etmesi neticesinde Fed’in Dolar’ın değerinin aşırı yükselmesinden endişe etmesi sebebiyle faiz artışının gerçekleşmediği, piyasanın ise faiz artışını yakından takip ettiği,
 • Fed’in para politikasındaki normalleşme çabaları ve Çin ekonomisindeki yavaşlama başta Latin Amerika olmak üzere birçok gelişmekte olan ülkenin büyümesini olumsuz etkilediği,

Türkiye Ekonomisi başlığı altında;

 • 2014 yılı büyüme hızının beklentilerin üzerine çıkıp %2,9 olduğu, tarım ve hizmetler sektöründe büyümenin beklentilerin altında kalırken, sanayi sektöründe büyümenin beklentileri aştığı,
 • 2015’in ilk altı ayında GSYİH’nın %3,1 oranında arttığı, bitkisel üretimde ve sanayi katma değerinde artış gerçekleştiği,
 • 2012 yılından itibaren artış eğilimine giren işsizlik oranının 2015 yılının ikinci çeyreğinde %10,2 olduğu,
 • 2014 yılında 157,6 milyar Dolarlık ihracat yapıldığı, ithalatın ise 2014 yılı sonunda 242,2 milyar dolar olduğu,
 • 2015 yılı ihracat beklentilerinin 143 milyar Dolar civarında olduğu, ithalat beklentisinin ise 208,4 milyar dolar olduğu,
 • 2014 yılı TÜFE rakamının %8,3 olduğu, Eylül 2015 itibariyle bu rakamın %7,9 olmakla birlikte 2015 yıl sonunda %7,6 civarında kapatması beklendiği,

2016-2018 Dönemi Hedefler Politikalarla ilgili olarak;

 • 2016 yılında %4, 2017’te %4,5, 2018’de %5 oranın bir GSYH büyümesi ile enflasyon ve cari açığın düşürülmesi hedeflendiği,
 • Gıda enflasyonunun 2016 ve sonraki yıllarda %8 olacağı varsayılmakla birlikte enflasyonun yıllık artış oranının 2016 yılında %6,5’e gerileyeceği, dönem sonunda ise %5 olacağı öngörüldüğü,
 • Program döneminde tarım hariç ilave 2.199.000 kişinin istihdam edilmesi beklenmekle birlikte tarım istihdamında beklenen azalışla birlikte toplam istihdam artışının 1.831.000 kişi olması beklendiği,
 • 2015 yıl sonunda %10,5 olması tahmin edilen işsizlik oranının 2018 yılı sonunda %9,9’a gerileyeceğinin öngörüldüğü,
 • Kamu eliyle değil, özel sektör eliyle bir büyüme hedeflendiği,
 • İsrafın azaltılarak, tasarruf bilincinin yerleştirilmeye çalışılacağı,
 • Üretim maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği,
 • Lüks veya ithalatı yüksek olan mallar tespit edilerek tedbirler alınacağı,
 • Hazine arazileri başta olmak üzere yatırıma uygun araziler tespit edilerek envanter hazırlanmasının hedeflendiği,
 • TCDD’nin yeniden yapılandırılması tamamlanarak, kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye çekileceği, demiryolu yük ve yolcu taşımacılığı özel demiryolu işletmelerine açılacağı,
 • Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına, yenilebilir enerji ve nükleer enerji gibi yatırımlar için ayrılan kaynakların arttırılmasının hedeflendiği,
 • Para politikasının enflasyon hedeflemesine uygun olarak yürütüleceği,
 • İstanbul’un bir finans merkezi haline gelmesi için yapılan çalışmaların devam edeceği,
 • Faizsiz finans sektörünün gelişme ve büyümesine yönelik çalışmalarda bulunacağı,

hususları belirlenmiş ve hedeflenmiştir.

Orta Vadeli Programda ek olarak verilen temel ekonomik büyüklükler tablosu;

temel ekonomik büyüklükler

Lütfen yorum ve cevaplarınızı ekleyin

%d blogcu bunu beğendi: